Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2012

Διακήρυξη εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση χώρου έκτασης 100 τμ. που βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά της κεντρικής πλατείας του οικισμού Ν. Καλλικράτειας, παραπλεύρως της παιδικής χαράς, για την τοποθέτηση ψυχαγωγικών παιδειών κατά την θερινή περίοδο.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση της ανωτέρω έκτασης ανέρχεται στο ποσό των 2.600,00 ευρώ .
Η μίσθωση αρχίζει.......





από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου και λήγει την 31.10.2012. Παράταση της μίσθωσης απαγορεύεται.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 13η Αυγούστου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 μ.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της Δημοπρασίας :1.εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος.
2.πιστοποίηση ασφαλείας των μηχανημάτων από πιστοποιημένο φορέα.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ



ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ



Δεν υπάρχουν σχόλια :