Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012

"ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ" - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής» με Δ.Τ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», του Υπουργείου «ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προσκαλεί:

ΑΝΕΡΓΟΥΣ «ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ - ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ»,
προκειμένου να συμμετάσχουν στην Πράξη και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες Δράσεις – Ενέργειες, με σκοπό την προώθησή τους στην αγορά εργασίας.

Αντικείμενο του έργου είναι η υποστήριξη 100 ανέργων που διαβιούν στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής και ανήκουν αποδεδειγμένα στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα «Μετανάστες, Παλιννοστούντες, Πρόσφυγες» και η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, με την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας ως εξής:
• Σαράντα πέντε (45) σε θέσεις μισθωτής εργασίας
• Είκοσι πέντε (25) σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας
• Είκοσι τρεις (23) για αυτοαπασχόληση / επιχειρηματικότητα
• Επτά (7) για ίδρυση μίας (1) κοινωνικής επιχείρησης

Οι δράσεις στις οποίες θα συμμετάσχουν οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι:
- Συμβουλευτική υποστήριξη σε προσωπικό επίπεδο στους ωφελούμενους, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και εργασιακή τους ένταξη
- Παρακολούθηση προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης με εκπαιδευτικό επίδομα στους καταρτιζόμενους
- Ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων ίδρυσης επιχείρησηςΒασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σχέδιο
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
- Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. με δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- Να είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής
- Να είναι μετανάστες που προέρχονται από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίοι βρίσκονται στην Ελλάδα υπό καθεστώς “οικονομικής μετανάστευσης”.

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής από την 15/11/2012 έως και την 30/11/2012, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 - 14:00, στα εξής σημεία:
1) Στα γραφεία της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. στην οδό 22ας Απριλίου και Μακεδονίας, τηλ. : 23710 24407 και 24507.
2) Στα Γραφεία Μετανάστευσης, εντός των Δημαρχείων των 5 Δήμων της Π.Ε. Χαλκιδικής.
3) Στα Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Κοινοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Αίτηση, την οποία θα προμηθεύονται επιτόπου (Η Αίτηση είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα της ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε. (www.anetxa.gr), συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
2. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής
3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού της εφορίας οικονομικού έτους 2011
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής
5. Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
6. Άδεια παραμονής σε ισχύ

Οι ωφελούμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα ειδοποιηθούν μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων για συνέντευξη.
Ο Πρόεδρος της Α.Σ. με Δ.Τ. «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»
ΜΗΤΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια :