Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου έκτασης της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση ακινήτου έκτασης 141,60 τμ. που βρίσκεται στο 144 οικόπεδο του ΟΤ 35 της Τοπικής Κοινότητας Ν. Ποτίδαιας.
Ελάχιστος όρος πρώτης προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω ορίζεται το ποσό των 6.200,00 ευρώ κατ’ έτος.
Η διάρκεια......της εκμίσθωσης ορίζεται για πέντε (5) έτη, από την υπογραφή της σύμβασης. Αναπροσαρμογή του ετησίου μισθώματος θα γίνεται κάθε έτος και ανέρχεται σε ποσοστό εβδομήντα πένε τοις εκατό της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος.
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 14η Μαϊου 2012 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 π.μ. μέχρι 11.30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου προς το ένα δέκατο (1/10) αυτού που ορίζεται στη διακήρυξη ως κατώτατο όριο μισθώματος, ήτοι 620,00 ευρώ.
Προϋπόθεση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι η μη ύπαρξη , εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo γραφείo της Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Δεν υπάρχουν σχόλια :