Δευτέρα, 28 Μαΐου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αριστοτέλη, Τρίτη 29 Μαΐου 2012

Την Τρίτη 29 Μαΐου 2012 και ώρα 18:00 μ.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα στην Ιστορική έδρα του Δήμου, την Αρναία, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αριστοτέλη, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1. Ενημέρωση για τα έργα που καταθέσαμε προτάσεις για χρηματοδότηση και η εξέλιξή τους. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
2. Έγκριση-Παραλαβή μελετών και τρόπος εκτέλεσης αυτών. (κ. Αντιδήμαρχοι).

3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2012 για την αντιμετώπιση αναγκών του Δήμου, ψήφιση πιστώσεων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
4. Έγκριση 1ης τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων-εξόδων εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
(Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
5. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 1.120.036,37€, λόγω ένταξης της πράξης «Αντικατάσταση και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης καθώς και εγκατάσταση φίλτρανσης νερού στη Δ/Κ Μεγάλης Πανάγιας της Δ/Ε Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη, Π.Ε. Χαλκιδικής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" (απόφαση ένταξης 1190/16-02-2012) –τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012.
(Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Καραβασιλικός Γεώργιος).
6. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 1.372.798,29€, λόγω ένταξης της Πράξης "Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού στην Τ.Κ. Ολυμπιάδας" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" (απόφαση ένταξης 99/10-01-2012)- τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
7. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 157.041,29€, λόγω ένταξης της Πράξης "Ανόρυξη και λειτουργία υδρευτικής γεώτρησης & συνοδού αγωγού μήκους 226.02m στη θέση γηπεδάκια στο δημοτικό αγρόκτημα (λόγγος) της Δημοτικής Κοινότητας Μ. Παναγίας" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη" (απόφαση ένταξης 2298/28-03-2012) - τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Καραβασιλικός Γεώργιος).
8. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 250.662,58€, λόγω ένταξης της πράξης- 1η Τροποποίηση-«Κατασκευή υδρευτικών γεωτρήσεων, αγωγού μεταφοράς και δεξαμενής αποθήκευσης πόσιμου νερού, στην Τ.Κ. Νεοχωρίου, Δήμου Αριστοτέλη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία-Θράκη” (απόφαση ένταξης 6421/08-11-2011)-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
9. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 194.893,09€, λόγω ένταξης της πράξης «Κατασκευή και αξιοποίηση υδρευτικών γεωτρήσεων στην Δ.Κ. Ιερισσού Δήμου Αριστοτέλη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία-Θράκη” (απόφαση ένταξης 4720/17-08-2011)-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
10. Αποδοχή επιχορήγησης ύψους 93.394,19€, λόγω ένταξης της πράξης «Κατασκευή και αξιοποίηση υδρευτικής γεωτρήσης στην Τ.Κ. Στρατωνίου Δήμου Αριστοτέλη» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ Μακεδονία-Θράκη” (απόφαση ένταξης 6636/16-11-2011)-τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
11. Αποδοχή επιχορηγήσεων λόγω ένταξης έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2012 - τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικ. Έτους 2012. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
12.Έγκριση απολογισμών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) του δήμου έτους 2011.
13.Σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
14. Έγκριση πρόσληψης εργατών καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρων) δίμηνης σύμβασης για το έτος 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
15. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ στο Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Χαλκιδικής" με διακριτικό τίτλο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (Εισηγ.: Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου κ. Βατάλη Βάσω).
16. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια για έργα της Περιφέρειας εντός ορίων του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
17. Τροποποίηση των υπ. αριθ. 376/2011 και 381/2011 αποφάσεων του Δ.Σ. του Δήμου μας που αφορούν τα τέλη κοινοχρήστων χώρων και εκμίσθωσης αιγιαλών. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
18. Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Κεκελίδη Γεωργίου του Μιχαήλ, κάτοικου Θέρμης Θεσσαλονίκης, με την οποία ζητάει αποζημίωση σε γη, διότι ρυμοτομήθηκε στην ιδιοκτησία του στα Ν. Ρόδα τμήμα εμβαδού 264,84 m2 επιπλέον έκτασης της αναλογούσης στην υποχρέωσή του εισφοράς σε γη. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
19. Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΤΑΞΙ, σύμφωνα με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4070/2012.
20. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ΓΠΣ του πρώην Δήμου Σταγείρων – Ακάνθου. (Εισηγ.: κ. Δήμαρχος).
21. Συγκρότηση Επιτροπής για την διενέργεια καταστροφής υλικών – αντικειμένων του Δήμου που δεν έχουν καμιά αξία, για το έτος 2012 (άρθρ. 199 του Δ.Κ.Κ.). (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
22. Μερική τροποποίηση της με αριθμ. 32/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τις επιτροπές παραλαβής ηλεκτρολογικού υλικού και υλικών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
23. Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού του Κράτους, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
24. Επιβολή τελών και δικαιωμάτων βοσκής έτους 2012. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
25. Καταβολή: α). Χρηματικών βοηθημάτων σε πυρόπληκτους και ανάκληση της με αριθμ. 49/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και β). δαπανών σε γραφεία τελετών για θανόντες απόρους. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Λαμπρινός Ι.).
26. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.
27. Διάλυση σύμβασης του έργου « Κατασκευή Ισόγειου χώρου στάθμευσης Δήμου Αρναίας». (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Μασχόπουλος Βασίλειος).
28. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος καταπολέμησης ψύλλων έτους 2012 .(Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Μοσχόπουλος Βασίλειος)
29. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Βελτίωση αγροτικών δρόμων και κατασκευή τεχνικών στο Τ.Δ. Στανού» του πρώην Δήμου Αρναίας. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Μοσχόπουλος Βασίλειος).
30.Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τακτοποιητικού του έργου: « Τσιμεντοστρώσεις Οδών Τ.Δ. Νεοχωρίου» ( αρ. μελέτης : 31/2009). (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Μοσχόπουλος Βασίλειος)
31. Ψήφιση πιστώσεων για επέκταση ΦΟΠ. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Μοσχόπουλος Βασίλειος)
32. Διακοπή μίσθωσης των υπ. αριθ. 4 και 16 Καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Ιερισσού. (Εισηγ.: Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
33.Αιτήσεις Δημοτών για διάνοιξη δρόμου (α. Καντρατζιώτης οικισμός Άγιος Ιωάννης και β. κατοίκοι Στρατωνίου). (Εισηγ.: κ. Καραστέργιος Θ. και Αντιδήμαρχος κ. Κατσαβαβάκης Κων/νος).
34. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους .
35.Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Α/Βάθμιας και Β/Βάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013. (Εισηγ.: κ. Μπρούζος Αστ., Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/Βάθμιας Εκπαίδευσης).
Δεν υπάρχουν σχόλια :