Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Διακήρυξη εκμίσθωσης τουριστικού τρένου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση της ειδικής διαδρομής στην περιοχή του Σπηλαίου Πετραλώνων ,η οποία εγκρίθηκε με το υπ' αριθμ. 1497/14-3-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, για την ανάδειξη αναδόχου για την λειτουργία Τουριστικού Τρένου.
Η ειδική διαδρομή που θα ακολουθήσει το Τουριστικό Τρένο είναι η ακόλουθη: Αφετηρία-Τέρμα :α)Είσοδος Δημοτικού Πάρκινγκ - Είσοδος χώρου Σπηλαίου Πετραλώνων - Χώρος Στάθμευσης αυτοκινήτων - Επιστροφή στην αφετηρία. Β)Δημοτικό Πάρκινγκ, είσοδος εντός οικισμού (εκκλησία) - επιστροφή στην αφετηρία. Συνέχιση της (α) ίδιας διαδρομής.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Τρένου είναι τα εξής :Τουριστικό τρένο αποτελούμενο από την μηχανή και δύο (2) βαγόνια , με ελάχιστη συνολική χωριστικότητα 50 ατόμων. Πρώτη προσφορά για το πρώτο μισθωτικό έτος ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ. Τα επόμενα μισθωτικά έτη θα αναπροσαρμοστούν με απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Το αντίτιμο του εισιτηρίου θα είναι 2,00 ευρώ το άτομο. Για τα οργανωμένα γκρουπ 1,00 ευρώ το άτομο.Ενώ τα παιδάκια κάτω των 6 έτων θα επιβάζονται δωρεάν. Η επιθυμητή χρονική διάρκεια της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας είναι τρία (3) έτη με δυνατότητα επέκτασης -ανανέωσης για άλλα δύο (2) έτη , εάν και εφόσον το επιθυμούν αμφότεροι συμβαλλόμενοι.
Επισημαίνεται ότι η περίοδος λειτουργίας του τρένου θα είναι από αρχές Απριλίου έως τέλη Οκτωβρίου , καθημερινά εκτός Δευτέρας και κατά τις ώρες λειτουργίας του σπηλαίου. Τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται κάθε 15 λεπτά ή και συχνότερα εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω προσέλευσης επισκεπτών.

Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στα Ν. Μουδανιά την 10η Αυγούστου 2012 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00 π.μ. μέχρι 10.30 π.μ.
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Νέας Προποντίδας.
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει τα εξής διακαιολογητικά:
1.Υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.
2.Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας.
3.Βεβαίωση νόμιμης κυκλοφορίας του οχήματος και βεβαίωση καλής λειτουργίας από μηχανολόγο μηχανικό.
4.Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου καθώς και των τελών κυκλοφορίας του Τουριστικού Τρένου
5.Δημοτική Ενημερότητα (η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία).
5.Φωτογραφίες του τουριστικού τρένου
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στo Τμήμα Εσόδων του Δήμου Νέας Προποντίδας, από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Δεν υπάρχουν σχόλια :